Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Datum: maandag 29 mei 2017
Aanvang: 19.30 uur
Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 en de wettelijk vertegenwoordigers van een lid van zestien (16) jaar of jonger

Agenda Algemene Ledenvergadering HFC’15

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 18 november 2016
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Stand van zaken commissies
 6. Presenteren uitbesteden contributieadministratie aan clubcollect

Pauze

 1. Presenteren begroting seizoen ‘17-‘18
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

AD 4, Nieuwe bestuursleden/vacante bestuursfuncties:

 • Verkiesbare bestuursfuncties
  • Bestuurslid Voetbalzaken. Johan Schut zal na ALV stoppen en stelt zich niet herkiesbaar. (het bestuur stelt Martin Buisman voor als kandidaat)
  • Penningmeester (het bestuur stelt Chris Havinga voor als kandidaat)
  • Bestuurslid Jeugdzaken (het bestuur stelt Gert Wobbes voor als kandidaat)
  • Commerciële zaken.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 22 mei 2017) aan (secretaris@hfc15.nl)