Aankondiging ALV 27 november

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 27 november om 19.00 uur. Bijzonder aan deze bijeenkomst is de aansluitende lezing van Gerard Kemkers.

Datum : dinsdag 27 november 2018
Aanvang : 19.00-20.30
Locatie : Activiteitenruimte HFC’15

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV’s 28 november 2017 en 14 juni 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Financieel Jaarverslag seizoen 2017-2018
 5. Verslag kascommissie (Ikie IJpema en Peter Kraaijenga)
 6. Goedkeuring door ALV van het financieel jaarverslag en de rekening en verantwoording (decharge bestuur betreffende seizoen 2017-2018)
 7. Goedkeuring door ALV van de overeenkomst met de gemeente Groningen inzake co-creatie nieuwe kunstgrasveld.
 8. Verkiezing en aftreding bestuursleden
  * Op grond van de statuten eindigt de zittingstermijn van de volgende bestuursleden:

   1. Nico Kranenburg (commerciële zaken): stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
   2. Thijs Wieringa (communicatie & pr): stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
   3. Martin Buisman (voetbaltechnische zaken): stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
   4. Joost Leertouwer (voorzitter): stelt zich terstond herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
   5. Age Terpstra (secretaris): stelt zich terstond herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
   6. Chris Havinga (penningmeester): stelt zich terstond herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
   7. Gert Wobbes (jeugdzaken): stelt zich terstond herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

  * Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 november a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)

 9. Sluiting

De notulen van beide vorige ALV’s zijn in te zien op het wedstrijdsecretariaat. Eventueel kunnen de notulen op verzoek per email
toegezonden worden. Stuur hiervoor een verzoek aan secretaris@hfc15.nl.