Aankondiging ALV 29 november 2022

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 29 november aanstaande om 19.45 uur. Dit is de laatste keer dat onze huidige voorzitter, Joost Leertouwer, de vergadering zal voorzitten.

  • Datum: dinsdag 29 november 2022
  • Aanvang: 19.45 uur
  • Locatie: Kantine HFC’15
  • Uitgenodigd: alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger)

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling notulen 15 februari 2022 (de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage en worden op verzoek ook toegestuurd (secretaris@hfc15.nl)

3. Mededelingen

4. Verkiezing bestuursleden / openstaande vacatures (zie ad. 4)

5. Contributieverhoging m.i.v. seizoen 2023-2024

6. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022

PAUZE

7. Vrijwilligers / openstaande vacatures

8. Stand van zaken fitness

9. Quiz

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

AD 4 Verkiezing bestuursleden

– Voorgedragen door het bestuur voor de functie van secretaris: Willeke Bierman.

– Openstaande vacatures voor het bestuur: voorzitter en bestuurslid voetbaltechnische zaken.

– Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 25 november a.s.) aan secretaris@hfc15.nl.