Aankondiging ALV voorjaarsvergadering 2021

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 27 mei aanstaande om 19.30 uur.

In verband met de Coronamaatregelen is eenieder die aanwezig wil zijn verplicht om zich uiterlijk op donderdag 20 mei a.s. aan te melden. Hierdoor hebben wij zicht op het aantal aanwezigen. Wanneer veel leden zich hebben aangemeld, dan hebben wij nog de tijd om een digitaal alternatief te regelen. Aanmelden via e-mail: secretaris@hfc15.nl of Whatsapp: 06-25201836.

 • Datum: donderdag 27 mei 2021
 • Aanvang: 19.30 uur
 • Locatie: Activiteitenruimte HFC’15
 • Let op: Aanmelden verplicht!

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 30 november 2020
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verkiezing bestuursleden (Hans van Goor wordt door het bestuur kandidaat gesteld als bestuurslid commerciële zaken)
 5. Bespreken kleedkamers en fitnessruimte (onder voorbehoud)
 6. Voorstel contributie
 7. Bespreken begroting seizoen ’21-’22
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

AD 2 De notulen zijn op te vragen bij de secretaris via 06-25201836 of via secretaris@hfc15.nl. De notulen liggen ook een half uur voor aanvang ter inzage in de activiteitenruimte.

AD 4 Vacante bestuursfuncties:

 • Bestuurslid commerciële zaken
 • Bestuurslid communicatie
 • Bestuurslid penningmeester

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 20 mei a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)

AD 6 Voorstellen:

a. Eenmalige coronamaatregel: mocht het reguliere voetbalseizoen in september niet van start kunnen gaan als gevolg van Corona dan kan je als lid van HFC’15 het lidmaatschap uiterlijk 14 september 2021 alsnog opzeggen, zonder dat je contributie verschuldigd bent voor het seizoen 21/22 (tenzij je overschrijft naar een andere voetbalclub).

b. Verruimen van mogelijkheden tot tussentijds opzeggen voor pupillen in teams t/m O7. Alle leden zijn verplicht tot betaling van de jaarcontributie, ook als je gedurende het seizoen stopt met voetballen. Bij zeer jonge kinderen stellen we voor een uitzondering te maken. Deze kinderen spelen geen competitie en benadelen daarom hun team niet bij tussentijds opzeggen. Daarom het voorstel om per kwartaal op te kunnen zeggen. Opzeggen kan alleen tegen het einde van het volgende kwartaal.

c. Voorstel om zaalvoetballers een deel van hun contributie te retourneren. Dit aangezien de zalen het gehele seizoen gesloten waren.