Aankondiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2-11-2021

ALV, ledenvergadering

Oproeping Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 2 november 2021 om 19.45 uur.

Datum: dinsdag 2 november 2021
Tijd 19.45 uur
Locatie: Kantine HFC’15

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Toelichting en voorstel statutenwijziging
  3. Sluiting

Een concepttekst van de statutenwijziging ligt vanaf 18 oktober 2021 tot en met 2 november 2021 ter inzage op het wedstrijdsecretariaat en is tevens hier op de website te vinden.

De statutenwijzing wordt voorgesteld in verband met de per 1 juli 2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de statuten overeenkomstig dienen te worden aangepast. Daarnaast worden nog een aantal (praktische) wijzigingen van de statuten voorgesteld.

(Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee/ derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.)

Vooraankondiging: de volgende (gebruikelijke) ALV (jaarvergadering) zal op 30 november 2021 plaatsvinden.

Bestuur HFC’15