Agenda Algemene Ledenvergadering HFC’15 (najaarsvergadering)

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Datum: vrijdag 18 november 2016
Aanvang: 19.15
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15
Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger).

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 13 juni 2016
 3. Mededelingen
 4. Benoeming leden van verdiensten en bekendmaking procedure
 5. Jaarverslag/terugblik seizoen 2015 – 2016
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2015 – 2016
 7. Verslag kascommissie (Rogier Bos en Frits Potze) seizoen 2015 – 2016 (advies goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting)
 8. Goedkeuring door ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2015-2016)PAUZE
 9. Verkiezing bestuursleden (zie onder ad 9.)
 10. Verkiezing leden kascommissie 2016-2017
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Ad 9.

 • Verkiesbare bestuursfuncties
  • Penningmeester: Jeroen Olthof zal na de ALV stoppen en stelt zich niet herkiesbaar. (Vacant, nog geen kandidaat)
  • Commerciële zaken: Hans Meijer zal na de ALV stoppen en is tevens niet herkiesbaar (Vacant, nog geen kandidaat)

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 12 november a.s.) aan secretaris@hfc15.nl