Agenda Algemene Ledenvergadering voorjaar 2018

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 14 juni om 19.30 uur. Bijzonder aan deze bijeenkomst is de brainstorm waarmee het bestuur ideeën, tips en suggesties naar boven wil halen over verschillende thema’s.

Datum: donderdag 14 juni 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15

Agenda

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Samen brainstormen/rondje meedenken
 3. Vaststelling notulen ALV 28 november 2017
 4. Mededelingen/ingekomen stukken
 5. Verkiezing bestuursleden
 6. Stand van zaken commissies
 7. Excellent Incasso

Pauze

 1. Presenteren begroting seizoen ‘18-’19 (o.a. aanpassing kantineprijzen)
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

AD 5

Nieuwe bestuursleden/vacante bestuursfuncties:

 • Verkiesbare bestuursfuncties
  • Secretaris (het bestuur stelt Age Terpstra voor als kandidaat)

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 7 juni 2018) aan (secretaris@hfc15.nl)