Agenda ALV 28 november

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Datum: dinsdag 28 november 2017
Aanvang: 19.30
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15
Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger).

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling notulen ALV 28 november 2017
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Jaarverslag/terugblik seizoen 2016 – 2017
 • Verkiezing en aftreding bestuursleden
  • Verkiesbare bestuursfuncties
   • Commerciële zaken. Nico Kranenburg stelt zich beschikbaar voor de functie bestuurslid commerciele zaken
  • Aftredende bestuursleden
   • Henri van de Voort zal aftreden als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn
 • Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 24 november a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)
 • Pauze
 • Financieel jaarverslag seizoen 2016 – 2017
 • Verslag kascommissie (Rogier Bos en Frits Potze) seizoen 2016 – 2017 (advies goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting)
 • Goedkeuring door ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2016-2017)
 • Verkiezing leden kascommissie 2017-2018
 • Rondvraag
 • Sluiting