Algemene ledenvergadering, dinsdag 15 februari

ALV, ledenvergadering

Datum: dinsdag 15 februari 2022

Aanvang: 19.15
Locatie: Kantine HFC’15 (LET OP: ALLEEN TOEGANG MET EEN GELDIG CTB)
Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger).

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 27 mei 2021 (de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage en worden op verzoek ook toegestuurd (voorzitter@hfc15.nl)
 3. Mededelingen
 4. Voorstel statutenwijziging (een concepttekst van de statutenwijziging ligt vanaf 29 januari tot en met 15 februari ter inzage op het wedstrijdsecretariaat en is tevens hier op de website te vinden).
 5. Mutaties bestuur / Verkiezing bestuursleden (zie onder ad 5.)
 6. Voorstel investering in en exploitatie van fitnessruimtePAUZE 
 7. Financieel jaarverslag seizoen 2020 – 2021
 8. Verslag kascommissie (Henri van der Voort en Gerwin Luppen) seizoen 2020 – 2021 (advies: goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting)
 9. Goedkeuring door ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2020-2021).
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Ad 5. Mutaties bestuur:

o Penningmeester. Chris Havinga stopt als penningmeester. Voorgedragen opvolger door het bestuur: Emile Zirkzee.
o Secretaris. Age Terpstra is gestopt als secretaris. (Vacant, nog geen kandidaat).
o Berendo Zantingh is gestopt als bestuurslid voetbaltechnische zaken. Vacant, nog geen kandidaat).
o Hans van Goor is gestopt als bestuurslid commerciële zaken. Voorgedragen opvolger door het bestuur: Jeroen Vledderman.
o Het bestuur stelt voor Edzer Bos te benoemen tot bestuurslid wedstrijdzaken

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 12 februari a.s.) aan  (voorzitter@hfc15.nl)