ALV najaarsvergadering 2019

ALV, ledenvergadering

ALV najaarsvergadering 2019

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 26 november aanstaande om 19.30 uur.
Datum: dinsdag 26 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15
Agenda

• Opening en vaststelling agenda
• Vaststelling notulen ALV 20 juni 2019
• Mededelingen en ingekomen stukken
• Jaarverslag/terugblik seizoen 2018 – 2019
• Vaststellen contributie 7×7 dames competitiereeks
Voorstel contributie dames 7×7 voor seizoen 2019-2020 vaststellen € 80 en voor seizoen 2020-2021 (voorlopig) vaststellen op € 97,50. (voorlopig i.v.m. mogelijk afschaffen trainingsveldkorting door gemeente)
• Verkiezing bestuursleden (indien zich kandidaten beschikbaar stellen)
• Financieel jaarverslag seizoen 2018 – 2019
• Verslag kascommissie seizoen 2018 – 2019
• Goedkeuring vragen aan ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2018-2019)
• Verkiezing leden kascommissie. 2 leden en een plaatsvervangend lid.
• Scheidsrechterstekort en clubscheidsrechters
• Bespreken overweging van het bestuur: vast uitgiftepunt kantine beneden realiseren op terras aan kant van veld 4.
• Rondvraag
• Sluiting

AD 2 De notulen zijn op te vragen bij de secretaris via 06-25201836 of via secretaris@hfc15.nl. De notulen liggen ook een half uur voor aanvang ter inzage in de activiteitenruimte.
AD 6 Vacante bestuursfuncties:
• Bestuurslid commerciële zaken
• Bestuurslid communicatie

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 23 november a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)