ALV najaarsvergadering 2020

ALV, ledenvergadering

ALV najaarsvergadering 2020

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 30 november aanstaande om 19.30 uur.

In verband met Corona maatregelen is, een ieder die aanwezig wil zijn, verplicht om zich uiterlijk op woensdag 25 november aan te melden. Hierdoor hebben wij zicht op het aantal aanwezigen. Wanneer er veel leden zich hebben aangemeld, dan kunnen wij nog een  digitaal alternatief regelen. Aanmelden via secretaris@hfc15.nl of 06-25201836.

Datum: maandag 30 november 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Kantine HFC’15
Aanmelden verplicht

Agenda

• Opening en vaststelling agenda
• Vaststelling notulen ALV 15 juni 2020
• Mededelingen en ingekomen stukken
• Jaarverslag/terugblik seizoen 2019 – 2020
• Verkiezing bestuursleden (indien zich kandidaten beschikbaar stellen)
• Financieel jaarverslag seizoen 2019 – 2020
• Verslag kascommissie seizoen 2019 – 2020
• Goedkeuring vragen aan ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2019-2020)
• Verkiezing leden kascommissie. 2 leden en een plaatsvervangend lid.
• Corona en HFC’15
• Rondvraag
• Sluiting

AD 2 De notulen zijn op te vragen bij de secretaris via 06-25201836 of via secretaris@hfc15.nl. De notulen liggen ook een half uur voor aanvang ter inzage in de activiteitenruimte.
AD 6 Vacante bestuursfuncties:
• Bestuurslid commerciële zaken
• Bestuurslid communicatie

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 23 november a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)