ALV voorjaarsvergadering 2020

ALV, ledenvergadering

ALV voorjaarsvergadering 2020

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 15 juni aanstaande om 19.30 uur.

In verband met Corona maatregelen is een ieder die aanwezig wil zijn verplicht om zich uiterlijk op woensdag 10 juni aan te melden. Hierdoor hebben wij zicht op het aantal aanwezigen. Wanneer zich teveel leden hebben aangemeld, dan kunnen wij nog een  digitaal alternatief regelen. Aanmelden via secretaris@hfc15.nl of 06-25201836.

Datum: maandag 15 juni 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15
Aanmelden verplicht

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 26 november 2019
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verkiezing bestuursleden (indien zich kandidaten beschikbaar stellen)
 5. Bespreken voortgang vrijwilligersbeleid
 6. Verkiezing bestuursleden (indien zich kandidaten beschikbaar stellen)
 7. Vaststellen voorstel contributie seizoen ‘20-’21
 8. Vaststellen begroting seizoen ‘20-’21
 9. Rondvraag
 10. 10.Sluiting

AD 2 De notulen zijn op te vragen bij de secretaris via 06-25201836 of via secretaris@hfc15.nl. De notulen liggen ook een half uur voor aanvang ter inzage in de activiteitenruimte.

AD 6 Vacante bestuursfuncties:

   • Bestuurslid commerciële zaken
   • Bestuurslid communicatie

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 10 juni a.s.) aan  (voorzitter@hfc15.nl)