Gedragsregels Sportiviteit en Respect van voetbalvereniging HFC’15

Het Reglement is gemaakt en goedgekeurd door het voltallige (jeugd)bestuur en staat als pagina op de website van de club www.hfc15.nl en is ook te verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat. Tevens wordt het reglement uitgedeeld aan nieuwe leden.

 

Waardering

Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club HFC’15. Over het algemeen zijn dit vrijwilligers; van bestuurslid tot jeugdleider, van kantinemedewerkster tot commissielid. Deze inzet is de basis voor elke vereniging. Het is uiterst belangrijk om oog te hebben voor deze mensen en ze te waarderen voor hun inzet. Natuurlijk valt er her en der een ‘steekje’, het blijft immers mensenwerk. Maar denk altijd aan het volgende:

 

“Zij die niets doen kunnen ook geen fouten maken!”

Waar gaat het om?

Bijna ieder weekend worden er volop wedstrijden gespeeld, op verschillende niveaus en op verschillende velden. Soms gebeuren er vreemde dingen in en rondom deze velden en/of in of rond het clubgebouw, die het voetballen in een kwaad daglicht kunnen stellen. Zaken zoals; geweld, discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld. Voetballerij is een afspiegeling van onze maatschappij. Derhalve is het zeer belangrijk om duidelijke regels te stellen net als in de ‘gewone’ samenleving gebruikelijk is.

Voetbalvereniging HFC’15 heeft een 15-tal gedragsregels opgesteld waaraan men zich dient te houden.

15 gedragsregels

 1. Toon respect voor anderen.
 2. Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een goede gast.
 3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade.
 4. Afgekeurd wordt: discriminatie, pesten, intimidatie en zinloos geweld.
 5. Gedraag je conform de regels.
 6. Respecteer de geldende rookverboden en alcoholwetgeving.
 7. Respecteer het verbod op soft- en harddrugs op het complex.
 8. Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen.
 9. Accepteer de opgelegde straf, opgelegd door scheidsrechter, club of KNVB.
 10. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag.
 11. Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd)bestuur.
 12. Accepteer dat je aangesproken kan worden op (wan)gedrag.
 13. Communiceer open met elkaar.
 14. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen HFC’15.
 15. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit.

“NATUURLIJK WILLEN WE WINNEN, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES!”

 

Gedragscodes

Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van onze gedragsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

We onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

 • Voetballers
 • Ouders/verzorgers
 • Trainers/leiders
 • Bestuurders
 • Scheidsrechters / wedstrijdleiders
 • Toeschouwers
 • Algemene regels

Voetballers

 1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende en afgesproken regels (KNVB).
 3. Speel eerlijk, plezierig en presteer zo goed mogelijk binnen jou mogelijkheden.
 4. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.
 6. Respecteer je tegenstander, geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.
 7. Toon je een sportieve verliezer.
 8. Ben je het ergens niet mee eens bespreek dit met je leider.
 9. Meld je tijdig af voor de training en/of wedstrijd.
 10. Wees tijdig aanwezig bij training en/of wedstrijd.
 11. Respecteer het werk van diegene die het mogelijk maken dat jij kunt voetballen.

Ouders/verzorgers

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan het voetballen.
 2. Bedenk dat kinderen voetballen voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.
 4. Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 5. Steun uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd wordt verloren. Steun positief.
 6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 7. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.
 8. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat uw kind kan voetballen.

Trainers/leiders

 1. Leer je spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 2. Coach positief.
 3. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.
 4. Denk aan je taalgebruik, immers jij bent een vertegenwoordiger van de vereniging.
 5. Communiceer duidelijk naar de spelers.
 6. Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het voetbalspel.
 7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
 8. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
 9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.
 10. Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
 11. Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.

Bestuurders

 1. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 2. Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 3. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

Scheidsrechters / wedstrijdleiders

 1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op ‘t niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig te fluiten.
 3. Uw eigen gedrag als scheidsrechter moet altijd neutraal en sportief te zijn.
 4. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Toeschouwers

 1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. Het zijn geen profs of contractspelers.
 2. Vermijd grof taalgebruik aan het adres van scheidsrechter, grensrechter, spelers, tegenstander, leiders, trainers en medetoeschouwers.
 3. Toon enthousiasme over zowel het eigen team als de tegenstander.
 4. Toon respect voor de tegenstander, immers zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 5. Benader voetballers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 6. Veroordeel elke vorm van geweld.
 7. Respecteer en accepteer de beslissing van de scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdleiders.
 8. Geef het juiste voorbeeld.

Algemene regels

 1. Drugsbezit is op het sportcomplex ten strengste verboden.
 2. Het nuttigen van alcohol buiten het clubhuis mag alleen binnen de duidelijk afgebakende ruimte en tijdens wedstrijden alleen in plastic of kartonnen glazen.
 3. De contributie van de leden dient tijdig te zijn voldaan.
 4. De materialen, velden en gebouwen dienen correct te worden behandeld en afgesloten.
 5. Elk verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom.
 6. Bij diefstal wordt direct aangifte bij de politie gedaan.
 7. “Noppen” zijn niet toegestaan in de kantine.
 8. Rommel wordt netjes opgeruimd.
 9. Matig uw rijsnelheid in de buurt van het sportcomplex.
 10. Roken in het clubgebouw is ten strengste verboden.
 11. Er wordt op geen enkele manier geweld gebruikt tegen een ander.
 12. De vereniging vindt het vanzelfsprekend dat de leden en bezoekers zich op het terrein, ook buiten de sport om, gedragen volgens de wetten en regels die in het maatschappelijk verkeer gangbaar zijn. Zo tolereert de vereniging geen baldadigheid, pestgedrag en agressie, ook niet in de communicatie via de zgn. ‘social media’.

 

Alcoholbeleid HFC’15 onder 18 jaar

Het alcoholbeleid HFC’15 onder 18 jaar houdt het volgende in:

 • Leden of bezoekers onder 18 jaar, mogen geen alcohol aan de bar kopen, bij zich hebben of drinken in de kantine en/of op het sportcomplex van HFC’15;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan leden of bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd zullen onze barmedewerkers vragen naar een ID-bewijs;
 • Het zelf meenemen naar het sportcomplex van alcoholische dranken door jongeren onder 18 jaar is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan dat jongeren onder 18 jaar onder invloed van alcohol op het sportcomplex van HFC’15 verschijnen (het zogenaamde thuis indrinken);
 • Een volwassene of een jongere boven 18 jaar mag geen alcohol kopen aan de bar of meebrengen naar het sportcomplex om dit door te geven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Communicatie

Het op papier zetten van de gedragscodes is niet voldoende. Communiceren, uitdragen en handhaving zijn zeer belangrijk. Aan het begin van elk nieuw lidmaatschap krijgt degene een exemplaar van onze gewenste gedragsregels. Verder zijn deze altijd te verkrijgen bij het bestuur/wedstrijdsecretariaat of te downloaden via onze website: www.hfc15.nl.

Periodiek zullen de regels worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Sancties

Overtreding van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur maatregelen nemen, ten einde de overtreder te corrigeren. De straffen worden aangepast aan leeftijd en omstandigheid.

Enkele maatregelen kunnen zijn:

 1. Niet voetballen.
 2. Naar huis sturen.
 3. Zelf betalen van de geldboete opgelegd door de KNVB.
 4. Schriftelijke berisping.
 5. (Tijdelijke) schorsing (uitsluiting).
 6. Intrekking/ontzegging van het lidmaatschap (royement).
 7. Alternatieve straffen bijv. schoonmaak kleedlokalen, keukenhulp, klaarzetten van de voetbalmaterialen, fluiten jeugdwedstrijd etc.
 8. Het (jeugd)bestuur zal beoordelen of er bij diefstal, vandalisme en/of geweld aangifte bij de politie gedaan zal worden.
 9. Bij herhaaldelijke overtreding en excessief gedrag is ontzegging van het lidmaatschap (royement) de uiterste maatregel.
 10. De volgende overtredingen leiden in ieder geval tot ontzegging van het lidmaatschap:
 • excessief geweld in of tijdens de wedstrijden/trainingen en/of door de club georganiseerde evenementen;
 • zinloos geweld;
 • gebruik van soft- en/of harddrugs op het complex.

HFC’15 is een club die sportiviteit, respect, normen en waarden in een hoog vaandel heeft staan.