Achtergrond vrijwilligersreglement HFC’15

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het voortbestaan van onze club. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart ook HFC’15 dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden steeds vaker op de schouders van steeds minder mensen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling waardoor ook het bestaansrecht van de vereniging in gevaar komt. Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, heeft het de club in de ALV van 30 mei 2023 vastgesteld dat alle leden gehouden zijn een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie. Voor jeugdleden in de leeftijdscategorie van O15 en jonger geldt deze verplichting tevens voor de wettelijk vertegenwoordiger.

De essentie van dit vrijwilligersreglement is dat het verplicht is voor alle spelende leden en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van jeugdleden van HFC’15 een bijdrage te leveren in de vorm van het vervullen van een aantal incidentele vrijwilligerstaken of een structurele vrijwilligersfunctie binnen de club.

Het bestuur spreekt de verwachting uit dat de inzet van vrijwilligers/het vrijwilligersreglement zal zorgen voor:

 • duidelijkheid wat de club verwacht van haar leden en wettelijk vertegenwoordig(s) van haar jeugdleden;
 • meer betrokkenheid van alle leden bij de club, zodat de sfeer en de onderlinge samenhang sterk worden verbeterd;
 • meer mogelijkheden om de bezetting in het clubhuis te verbeteren en daardoor een betere dienstverlening en service vanuit de kantine en de keuken voor alle leden.
 • meer capaciteit om het sportpark en de accommodatie beter te beheren en te onderhouden, waardoor de club een nog betere uitstraling krijgt;
 • mogelijkheden om meer diverse evenementen te realiseren, wat behalve extra inkomsten veel goodwill oplevert.

 

Het vrijwilligersreglement

 1. Ieder spelend lid (in de leeftijdscategorie O12 en ouder) en/of één wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid (in de leeftijdscategorie O15 en jonger) is verplicht om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersfunctie of een aantal vrijwilligerstaken.
 2. HFC’15 maakt onderscheid tussen vrijwilligersfuncties en vrijwilligerstaken:
 • Een vrijwilligersfunctie wordt gekenmerkt door het feit dat dit gedurende een seizoen vervuld wordt door één lid en niet incidenteel van aard is (bijvoorbeeld vaste barvrijwilliger, (jeugd)trainer/leider, bestuursfunctie, clubscheidsrechter). Dit is een structurele vrijwilliger.
 • Een vrijwilligerstaak is een incidentele taak (twee of drie keer per jaar), waaronder onder andere bardienst, corvee, fluiten van jeugdwedstrijden (jeugdscheidsrechters), diensten draaien op het wedstrijdsecretariaat (clublid van dienst), die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld, alsmede ophalen van oud papier (alleen seniorleden). Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende diensten worden ingeroosterd. Dit is een incidentele vrijwilliger.
 1. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid (vanaf de leeftijdscategorie O12 en ouder) en/of één wettelijk vertegenwoordiger in het geval van jeugdleden in de leeftijdscategorie O15 en jonger, tenminste een vrijwilligersfunctie of taakplicht (twee of drie keer per jaar) vervult.
 2. Een structurele vrijwilliger is vrijgesteld van het verrichten van een taakplicht. In het geval dit een wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid betreft, is het jeugdlid niet vrijgesteld van haar/zijn taakplicht.
 3. De roosters voor het vervullen van de taak zullen worden gepubliceerd op de website van HFC’15 in het clubrooster (HFC15.nl). Leden en/of de teams zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of ze ingeroosterd staan voor een taak en als team dit met elkaar op te pakken en onderling af te spreken wie wat wanneer doet.
 4. Is een taakplicht (per team) eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. Het oorspronkelijk aangewezen lid of wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid blijft zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn/haar taakplicht.
 5. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms taakplichten uit. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk van tevoren ingelicht of kunnen dit nalezen op de site van HFC’15.
 6. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid die voor de taakplicht staat ingeroosterd is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat een dienst niet doorgaat. Bij algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd.
 7. Dit vrijwilligersreglement betreft een reglement zoals bepaald in artikel 19 van de statuten van HFC’15. Op grond van artikel 6 lid 7 sub a van de statuten zijn de leden gehouden dit vrijwilligersreglement na te leven.

 

Het bestuur van HFC’15

(vastgesteld in ALV op 30-05-2023)