Informatie over indelingen jeugd

Belangrijke informatie voor spelers, ouders, leiders en trainers

Altijd weer één van de spannendste momenten van het seizoen voor onze jeugdspelers: de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Het maken van de teamindelingen is een omvangrijke en lastige klus. Uitgangspunt van de teamindeling is dat elke jeugdspeler van HFC’15 speelt op zijn/haar eigen niveau  en waar hij of zij zich het best ontwikkelt. In onze nieuwsbrief hebben we al gecommuniceerd wat de indelingswijze is waarop de teams zijn samengesteld en wat de procedure is die we hebben gevolgd om tot de teamindelingen te komen.

Op deze pagina zetten we alle informatie die van belang is op een rij.

Procedure teamindeling

Hieronder in hoofdlijnen de procedure die gevolgd wordt bij de totstandkoming van de teamindelingen.

 1. Op basis van een indicatie van het aantal beschikbare spelers per leeftijdscategorie wordt door het Technisch Jeugdoverleg (TJO is het overleg tussen het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, Hoofd jeugdopleiding, Jeugdcoördinatoren) een indelingswijze opgesteld. (Deze indelingswijze is als bijlage toegevoegd aan dit document.)
 2. In de winterstop wordt een eerste opzet voor de teamindelingen gemaakt binnen het TJO.
 3. Deze eerste opzet wordt besproken met de jeugdtrainers van de betreffende leeftijdscategorieën waarbij afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject van de indelingen.
 4. Op basis van input van leden van het TJO en jeugdtrainers verkregen uit observaties bij trainingen, wedstrijden en selectiewedstrijden en uit data uit het spelersvolgsysteem (deze laatste is overigens nog niet geïmplementeerd) wordt in april een herziene opzet voor de teamindelingen gemaakt.
 5. Input verkregen van ouders wordt verwerkt in de teamindelingen.
 6. De teamindeling wordt in mei besproken in een overleg met de jeugdleiders van de verschillende leeftijdscategorieën.
 7. De input van de jeugdleiders wordt verwerkt.
 8. De concept-indeling wordt half mei gepubliceerd op de website van HFC’15.

Toelichting op de teamindeling 2016-2017

De indeling die op 16 mei bekend is gemaakt betreft nog steeds een concept-indeling. Er kunnen nog wijzigingen in doorgevoerd worden. Betrokkenen zullen daarvan op de hoogte worden gebracht. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal de definitieve teamindeling bekend worden gemaakt via de website van HFC’15. In de winterstop kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden in de teamindelingen. Spelers die zich goed ontwikkelen kunnen dan naar een hoger team doorgeschoven worden. Spelers waarvan blijkt dat zij het niveau in hun team niet aankunnen of waarvan de ontwikkeling stagneert kunnen dan terug gezet worden naar een lager team.

Bezwaar tegen de indeling

Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet eens zijn met de concept-indeling kunnen tot 1 week na het bekend maken van de concept-indeling bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar de voorzitter van het TJO, onze HJO Marc van Meel via hjo@hfc15.nl.

In het bezwaarschrift moeten de argumenten aangegeven worden waarom het jeugdlid van mening is dat hij/zij in een hoger dan wel  lager team ingedeeld zou moeten worden. De bezwaarschriften zullen behandeld en beantwoord worden door de voor de indeling van een leeftijdscategorie verantwoordelijke personen. Rechtstreeks telefonisch of persoonlijk contact opnemen met jeugdcommissieleden en/of technisch coördinatoren behoort niet tot de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de teamindeling.

Nieuwe leden

Voor nieuwe jeugdleden bij HFC’15 zijn er een aantal mogelijkheden om in een team ingedeeld te worden:

 1. Nieuwe jeugdleden die zich vòòr 16 mei 2016 hebben aangemeld zijn meegenomen bij de nieuwe teamindelingen die op 16 mei 2016 bekend worden gemaakt.
 2. Nieuwe jeugdleden die zich tussen 23 mei en eind augustus 2016 aanmelden komen op een wachtlijst, tenzij er direct plek is in een bepaald team. Afhankelijk van het aantal kinderen op de wachtlijst wordt er een nieuw team samengesteld die in september 2016 mee gaat spelen in de competitie of worden de nieuwe jeugdleden geplaatst bij een bestaand team indien deze niet te groot worden.
 3. Nieuwe jeugdleden die zich aanmelden tussen september 2016 en februari 2017 komen op een wachtlijst en indien er genoeg spelers zijn, wordt er een team samengesteld die gaat meespelen in de voorjaarscompetitie vanaf maart 2017.

Uiteraard kunnen nieuwe jeugdleden direct meedoen met alle trainingen van hun leeftijdscategorie. De jeugdcoördinatoren wijzen in overleg met de trainers een team aan.

Jeugdtrainers

Voor de meeste jeugdteams hebben we een jeugdtrainer vastgelegd of zijn we daarover nog in overleg. De jeugdtrainers die bekend zijn en waarmee we tot een akkoord zijn gekomen staan vermeld bij de teams.

Jeugdleiders

Voor elk jeugdteam willen we minimaal twee leiders aanstellen.

Bij jeugdteams, waarbij de trainer bij wedstrijden ook de coaching van het team op zich neemt (dus trainer/coach is), is de trainer/coach eindverantwoordelijk voor de aanstelling van de jeugdleiders van het team. Bij jeugdteams waarbij de trainer niet (of niet altijd) aanwezig is bij de wedstrijden van het team, zal de aanstelling van de jeugdleiders in overleg tussen de trainer van het team en de jeugdcommissie gebeuren. De coaching bij wedstrijden van deze teams zal door één of meerdere van de jeugdleiders worden verzorgd. Jeugdleiders die in het seizoen 2015-2016 actief zijn geweest, zijn bij de bespreking van de teamindelingen in mei gevraagd of ze in het nieuwe seizoen weer jeugdleider van een team willen zijn. Jeugdleiders die daar niet bij aanwezig waren zullen zo spoedig mogelijk benaderd worden of ze door willen gaan als jeugdleider. Met hun wensen zal indien mogelijk rekening worden gehouden.

Een ieder die zich beschikbaar wil stellen als jeugdleider van een team kan dat doen door een e-mail te sturen naar de voorzitter van voorzitter van het TJO, onze HJO Marc van Meel via hjo@hfc15.nl.

Trainingstijden

Het trainingsschema voor seizoen 2016-2017 zal binnenkort op de website gepubliceerd worden via https://hfc15.nl/voetbalzaken/trainingen/.

Indeling leeftijdscategorie F pupillen en E pupillen seizoen 2016/2017

De concept indeling is in eerste instantie opgesteld door de Jeugdcoördinator, de Hoofd Jeugdopleiding en het Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. De indeling zal daarna besproken worden in een technisch overleg met de huidige trainers. Overkoepelend staat het geheel onder verantwoording van Hoofd Jeugdopleiding en Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. De keepers kunnen worden ingedeeld op basis van een advies van de keepertrainer(s).

Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJO minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 22 mei. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende coördinator van die leeftijdscategorie.

In een overleg met de huidige jeugdleiders zal de indeling nog getoetst worden voordat de concept indeling op 13 juni bekend gemaakt zal worden.

De selectieprocedure is als volgt:

F-Pupillen

F1: Beste 9 2e jaars F-pupillen (eventueel aangevuld met zeer goede 1e jaars)
F2: Beste 9 2e jaars F-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor F1
F3: Beste 8 1e jaars F-pupillen
F4 en lager: op basis van sociale aspecten.

E-Pupillen

E1: Beste 9 2e jaars E-pupillen (eventueel aangevuld met zeer goede 1e jaars)
E2: Beste 9 2e jaars E-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor E1
E3: Beste 9 1e jaars E-pupillen
E4: Beste 10 1e jaars E-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor E3
E5 en lager: op basis van sociale aspecten.

In de wintermaanden is er een mogelijkheid om de selecties op basis van argumenten te wijzigen door de HJO en/of TJO. Dit zal uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar bevestigt moeten zijn, in goed overleg met betrokken kind, ouder(s), voogd.

Indeling leeftijdscategorie D-pupillen tot en met A-junioren seizoen 2016/2017

De concept indeling zal tot stand komen door middel van technisch overleg tussen de huidige trainers. Dit geheel staat onder leiding van jeugdcoördinator van die leeftijdscategorie. Overkoepelend staat het geheel onder verantwoording van Hoofd Jeugdopleiding en Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. De keepers worden ingedeeld op basis van een advies van de keepertrainer(s).

Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJO minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 22 mei. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende coördinator van die leeftijdscategorie.

Samen voetballen met vrienden en vriendinnen kan altijd. Het kind wordt na uw verzoek ingedeeld in het laagste team samen met het vriendje of vriendinnetje. Hiervoor is ook goedkeuring van de andere ouder in kwestie nodig. Het aantal spelers per team is gebaseerd op het huidige aantal leden en op conceptuele basis. Dit houdt in dat de aantallen per team nog kunnen veranderen. Hierbij te denken aan leden die stoppen, nieuwe aanmeldingen, overschrijvingen en spelers voor wie dispensatie wordt aangevraagd.

In een overleg met de huidige jeugdleiders zal de indeling nog getoetst worden voordat de concept indeling op 13 juni bekend gemaakt zal worden.

De selectieprocedure is als volgt:

D-pupillen

D1: Beste 14 D-pupillen
D2: Beste 14 D-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D1.
D3: Beste 14 D-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D2.
D4: Beste 14 D-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor D3.
D5 en lager: D-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor een hoger team alsmede op basis van sociale aspecten.

C-junioren

C1: Beste 14 C-pupillen
C2: Beste 14 C-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor C1.
C3: Beste 15 C-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor C2.
C4: Beste 15 C-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor C3.
C5 en lager: C-pupillen die op dit moment niet in aanmerking komen voor een hoger team alsmede op basis van sociale aspecten.

B-junioren

B1: Beste 14 B-junioren
B2: Beste 17 B-junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor B1.
B3: Beste 15 B-junioren die op dit moment niet in aanmerkingen komen voor B2.
B4: Beste 16 B-junioren die op dit moment niet in aanmerkingen komen voor B3.

A-junioren

A1: Beste 14 A-junioren
A2: A-junioren die op dit moment niet in aanmerking komen voor A1.

In de wintermaanden is er een mogelijkheid om de selecties op basis van argumenten te wijzigen door de HJO en/of TJC. Dit zal uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar bevestigt moeten zijn, in goed overleg met betrokken kind, ouder(s), voogd.

Indeling meidenteams seizoen 2016/2017

De indeling voor de meiden wordt gemaakt door het technisch kader van de meidenafdeling. Onder het technisch  kader meidenvoetbal vallen de trainers en leiders van de ME, MD,  MC, MB en MA en dat onder leiding van de Meidencoördinator Richard Visser. Overkoepelend staat het geheel onder verantwoording van Hoofd Jeugdopleiding en Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken

Bij de indeling wordt er in eerst instantie ingedeeld op leeftijden, waar het geboortejaar leidend is! Mocht er een meid vervroegd over gaan naar een hoger elftal dan zal dat uitvoerig besproken worden en vervolgens bepaald worden door het TJO. Indien noodzakelijk kunnen meiden vervroegd over gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Daarbij zal er gekeken worden naar de voetbalcapaciteiten, positie in het veld en wat het beste is voor een team. Mocht er een meid vervroegd over gaan naar een hoger elftal dan zal dat uitvoerig besproken worden en vervolgens bepaald worden door het TJO. Mocht het noodzakelijk zijn om dispensatie aan te moeten vragen voor een speelsters om nog een jaar langer in een bepaalde leeftijdscategorie te blijven spelen, dan zal daar uitvoerig naar gekeken worden door het TJO.

Leiders en ouders kunnen waardevolle informatie aandragen met betrekking tot de concept indeling. Het gaat hierbij om informatie waar trainers en de TJO minder zicht op hebben. Voorbeeld: medische redenen, vriendjes vriendinnetjes. Deze informatie kan aangedragen worden tot 13 juni. Neem hiervoor contact op met de meidencoördinator Richard Visser.

De concept indeling van de meidenteams zal later op deze site bekend gemaakt worden.