Update kunstgrasvelden – uitslag bemonstering

Zoals eerder aangekondigd zijn de twee kunstgrasvelden van HFC’15 bemonsterd op initiatief van Vereniging Band en Milieu en VACO. Hiervoor is het onafhankelijke onderzoeksbureau SGS ingeschakeld. Deze week hebben wij de uitslag van de onderzoeken ontvangen.

Uitgaande van de huidige (niet-wettelijke) norm die de Nederlandse overheid hanteert, voldoen onze velden aan deze huidige norm. De vraag is echter of de huidige norm die gehanteerd wordt, wel de juiste is omdat sporters (en met name kinderen) veel in aanraking komen met de rubberkorrels en kinderen deze ook vaak in de mond krijgen.

Zoals in de vorige update is aangegeven worden er diverse normen gehanteerd en de discussie die nu gevoerd wordt met de gemeente Groningen is of uit voorzorg niet gekozen moet worden om de consumentnorm te hanteren voor de rubberkorrels. Dit zou betekenen dat de toplagen van de kunstgrasvelden vervangen moeten worden.

Producten waarvoor de consumentennorm bijvoorbeeld al wel geldt, zijn:

  • sportapparatuur zoals fietsen, golfclubs, rackets
  • huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, karretjes, looprekken
  • hulpmiddelen voor huishoudelijk gebruik
  • kleding, schoenen, handschoenen en sportkleding
  • horlogebandjes, polsbanden, maskers, hoofdbanden
  • speelgoed, met inbegrip van kinderverzorgingsproducten (max 0,5 mg / kg).

De verschillende normen waarover gediscussieerd wordt zijn de volgende:

1. De zogenaamde Europese norm voor mengsels. Op grond van deze norm wordt er vanuit gegaan dat het sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, als de som van 18 geselecteerde PAKs niet hoger is dan 1000 mg/kg. (Uitslag veld 2: 48,8 mg/kg, uitslag veld 5: 47,4 mg/kg)

2. De huidige (niet-wettelijke) norm die sinds 2008 in Nederland wordt gehanteerd. Op grond van deze norm wordt er vanuit gegaan dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, als de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. (Uitslag veld 2: 26,4 mg/kg, uitslag veld 5: 25,4 mg/kg)

3. De consumentennorm (in feite is dit de sinds 2015 geldende strengere Europese norm voor producten).

Op grond van deze norm zou er vanuit gegaan moeten worden dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, als bij 8 geselecteerde PAKs, er per PAK niet meer dan 1 mg /kg in zit of als het om kinderen gaat niet meer dan 0,5 mg/kg per PAK.

Omdat de Europese Unie eind 2015 heeft bepaald dat rubberkorrels geen product maar een mengsel zijn, vallen ze niet onder de strengere Europese norm. Het is niet duidelijk waarom de Europese Unie

dit zo bepaald heeft maar vermoed wordt dat dit onder druk vanuit de rubberbranche gedaan is. Wel heeft de Europese Commissie begin 2016 een onderzoek laten instellen naar de gevolgen voor de gezondheid door het gebruik van rubbertegels zoals die vaak op kinderspeelplaatsen liggen. De uitslag van dat onderzoek wordt in februari 2017 verwacht.

Hoe de aangetroffen hoeveelheden PAKs in de rubberkorrels op onze kunstgrasvelden zich verhouden tot de consumentennorm voor kinderen blijkt uit onderstaande tabellen.

consumentennorm PAKs in verhouding tot velden HFC'15

Wij hebben de gemeente Groningen op 25 oktober 2016 verzocht de toplagen van onze twee kunstgrasvelden op korte termijn te vervangen door een toplaag met kurk infill en ons veld 3 van verlichting te voorzien zodat de jongste jeugd daarop kan trainen in de winterperiode. Op 2 december 2016 zijn deze verzoeken herhaald. Tot nu toe komt de gemeente Groningen ons niet tegemoet en neemt een afwachtende houding aan.

In verband met de onduidelijkheid of het gebruik van de kunstgrasvelden, onacceptabele gezondheidsrisico’s met zich brengt, hebben wij in oktober 2016 besloten dat uit voorzorg de jongste jeugd (tot en met onder 13) bij voorkeur geen gebruik maakt van de kunstgrasvelden. Zolang de onduidelijkheid blijft bestaan, handhaven wij dit voorzorgsbeleid en blijven wij tegelijkertijd in gesprek met de gemeente Groningen.

Eind deze maand wordt de uitslag verwacht van het onderzoek dat het RIVM in opdracht van minister Schippers uitvoert. De verwachting is dat de gemeente Groningen dan zal aangeven of zij het nodig vindt om de toplagen van de kunstgrasvelden te vervangen.

Bij vragen kunt u contact op nemen met Like Laken-Steehouwer, bestuurslid algemene zaken HFC’15, te bereiken via algemenezaken@hfc15.nl.