Update Rubbergranulaat kunstgras

Update kunstgrasvelden naar aanleiding van rapport RIVM 20 december 2016: huidig voorzorgsbeleid van HFC’15 blijft vooralsnog gehandhaafd.

In haar rapport van 20 december 2016 concludeert het RIVM dat er een praktisch verwaarloosbaar extra kankerrisico is vanwege het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat en het verantwoord is om te sporten op deze kunstgrasvelden. De landelijke overheid, de gemeente en de KNVB volgen deze conclusie en geven aan dat het voetballen op kunstgras veilig is.

Vraagstelling en resultaten onderzoek RIVM
Het onderzoek van het RIVM ziet enkel op de vraag of er gezondheidsrisico’s zijn te verwachten door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ander gebruik van kunstgrasvelden valt niet binnen de scope van dit onderzoek. Het onderzoek ziet dus niet op de vraag of het spelen met de korrels verantwoord is.

Het RIVM rapporteert diverse onderzoeksresultaten. Zie ook de link naar het rapport aan het eind van deze Update. Uit het RIVM-rapport blijkt dat er sinds de grootschalige introductie van kunstgras in Nederland, ruim 10 jaar geleden, geen extra toename van kankergevallen is geregistreerd.

Als gekeken wordt hoe men in aanraking kan komen met de gevaarlijke stoffen in rubbergranulaat, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA), dan blijkt uit het RIVM-onderzoek dat:

  • blootstelling via de huid weinig bijdraagt aan de totale blootstelling;
  • het inademen van rubbergranulaatstof dat in de lucht zweeft nauwelijks bijdraagt aan de totale blootstelling;
  • blootstelling aan PAK’s vooral wordt veroorzaakt door het inslikken van stukjes rubbergranulaat.

Het RIVM merkt op dat de blootstelling aan PAK’s door rubbergranulaat klein is ten opzichte van de normale blootstelling aan PAK’s via voedsel.

Het RIVM komt op basis van de resultaten uit haar onderzoek tot de conclusie dat het verantwoord is om te sporten op rubbergranulaat.

Advies/opmerkingen RIVM
Ondanks haar conclusie, adviseert het RIVM wel de norm voor het rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Verder geeft het RIVM aan dat zij niet de vraag heeft beantwoord of het wenselijk is om te sporten op rubbergranulaat. Tenslotte geeft het RIVM aan dat beslissingen over het gebruik van kunstgrasvelden nu in eerste instantie zijn aan sportverenigingen, gemeenten, de KNVB en leveranciers van kunstgrasvelden.

Nog twee lopende onderzoeken
Op verzoek van de Europese commissie doet ECHA (het Europese Chemicaliënagentschap) een onderzoek naar de veiligheid van rubbergranulaat. De uitkomst van dat onderzoek wordt in maart 2017 verwacht.

Er loopt ook nog een Amerikaans onderzoek, waar rubbergranulaat al vanaf 1997 wordt gebruikt in kunstgrasvelden, naar de vraag of het sporten op rubbergranulaat op de lange termijn onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich brengt. De uitkomst van dit onderzoek wordt begin 2017 verwacht.

Het RIVM heeft aangegeven deze onderzoeken op de voet te volgen. Minister Schippers heeft aangegeven de voorzitter van de Eerste Kamer weer te informeren zodra het onderzoek van ECHA gereed is.

Huidig voorzorgsbeleid blijft voorlopig gehandhaafd
Met name omdat het rapport geen antwoord geeft op de vraag of het veilig is wanneer kinderen met de rubberkorrels spelen, handhaaft HFC’15 vooralsnog haar huidige voorzorgsbeleid, in afwachting van de uitkomst van de twee lopende onderzoeken, met dien verstande dat hierdoor geen praktische problemen ontstaan (teams die geen wedstrijden kunnen spelen of niet kunnen trainen).

Het voorzorgsbeleid houdt in dat de jongste jeugd (tot en met 12 jaar) bij voorkeur geen gebruik maakt van het kunstgrasveld en keeperstrainingen op gewoon gras plaatsvinden.

 

Relevante informatie:

 

Bij vragen kunt u contact op nemen met Like Laken-Steehouwer, bestuurslid algemene zaken HFC’15, te bereiken via algemenezaken@hfc15.nl.

 

Gerelateerde artikelen
Uitslag bemonstering velden Sportpark Hoogkerk
– Update rubberate (29-11-2016)
Update omtrent rubberkorrels op het kunstgrasveld (1-11-2016)